Indianapoles latviešu luterāņu draudze

Dievkalpojumi notiek katru svētdienu plkst.10:00. 
Šeit vairāk informācija angļu valodā: indylv.com/draudze

Mūsu draudze šobrīd spulcējas uz dievkalpojumiem: 

Latviešu sabiedriskajā centrā 
1008 W. 64th St. Indianapolis, IN 46260